پمپ های خلا


VALUE

1 VE115N پمپ خلاء روغنی یک مرحله ای  با سرعت جابجائی 51  ليتر در دقيقه یا  3  متر مکعب در ساعت
2 VE125N پمپ خلاء روغنی یک مرحله ای  با سرعت جابجائی 70  ليتر در دقيقه یا 2/4  متر مکعب در ساعت
3 VE135N پمپ خلاء روغنی یک مرحله ای با سرعت جابجائی 100 ليتر در دقيقه یا  6  متر مکعب در ساعت
4 VE160N پمپ خلاء روغنی یک مرحله ای با سرعت جابجائی 170  ليتر در دقيقه یا 2/10 متر مکعب در ساعت
5 VE180N پمپ خلاء روغنی یک مرحله ای  با سرعت جابجائی 226 ليتر در دقيقه یا  5/13 متر مکعب در ساعت
6 VE215N پمپ خلاء روغنی دو مرحله ای  با سرعت جابجائی 42  ليتر در دقيقه یا  5/2 متر مکعب در ساعت
7 VE225N پمپ خلاء روغنی دو مرحله ای  با سرعت جابجائی 70  ليتر در دقيقه یا  2/4  متر مکعب در ساعت
8 VE235N پمپ خلاء روغنی دو مرحله ای  با سرعت جابجائی  100 ليتر در دقيقه یا   6 متر مکعب در ساعت
9 VE245N پمپ خلاء روغنی دو مرحله ای  با سرعت جابجائی  128 ليتر در دقيقه یا   7/7 متر مکعب در ساعت
10 VE260N پمپ خلاء روغنی دو مرحله ای  با سرعت جابجائی 170 ليتر در دقيقه یا  2/10  متر مکعب در ساعت
11 VE280N

پمپ خلاء روغنی دو مرحله ای با سرعت جابجائی 226  ليتر در دقيقه یا  5/13 متر

مکعب در ساعت