pH متر قلمی مدل RPB10

اندازه گيری:
pH  در گستره  14/0 ~ 0/0   با دقت 0/1pH ±
كاليبراسيون  1 تا 2  نقطه ای
مجهز به   Auto Off
الكترود قابل تعويض
دارای بافرهای 4/01 – 7  – 10/01
ضد آب مطابق با  استاندارد IP67
دانلود کاتالوگ