pH متر رومیزی مدل PHS-AM

اندازه گيری :
pH  در گستره 0/14 ~ 0/00  با دقت 0/02pH ±
میلی ولت (ORP) در گستره 1999mV± با دقت  2mV±
كاليبراسيون  1 تا  2  نقطه ای
همراه با :
الکترود کمباین pH
بافرهای  4/01  – 7 – 10/01
پایه الکترود
 دانلود کاتالوگ