pHمتر ON LINE مدل RPB10000

: اندازه گيری
0/00 ~ 14/00  در گستره pH
± 1999mV  میلی ولت در گستره
 0/00 – 99/9 °C دما در گستره
4 – 20 mA  جریان خروجی
قابل استفاده تا حداکثر فشار 0/6MPa
:همراه با
الکترود مخصوص دارای سنسور دما با کابل 5  متری
بافرهای 4/01 – 7 – 10/01
   دانلود کاتالوگ