الکترودها

ELECTROD
مشخصات
الکترود كمباين pH با بدنه اپوكسی ، دارای محافظ  ، قابلیت تعویض و شارژ محلول الکترولیت داخلی
الکترود كمباين pH با بدنه شيشه ای ، دیافراگم SLEEV مخصوص نمونه های دارای ویسکوزیته بالا ، امولسیونها ، مواد آرایشی و …
الکترود كمباين pH با بدنه اپوکسی Flat Surface  (مسطح) ، مخصوص مواد غذائی ، پنیر، کاغذ، پوست ، پارچه ، چرم و پلیتهای آگار
الکترود كمباين pH با بدنه شيشه ای ، قابلیت تعویض و شارژ محلول الکترولیت ،دمای تا 90درجه
الکترود کمباین پلاتين مخصوص ORP میله ای  با بدنه شیشه ای ، قابلیت تعویض و شارژ محلول الکترولیت
الکترود کمباین پلاتين مخصوص ORP نواری  با بدنه شیشه ای ، قابلیت تعویض و شارژ محلول الکترولیت
الکترود شاخص نقره میله ای با بدنه اپوکسی
الکترود كمباين  pH   با بدنه شيشه ای ، قابلیت تعویض و شارژ محلول الکترولیت
الکترود رفرانس نقره / كلرور نقره با بدنه شیشه ای قابلیت تعویض و شارژ محلول الکترولیت
الکترود رفرانس نقره / كلرور نقره با بدنه اپوکسی ، قابلیت تعویض و شارژ محلول الکترولیت
الکترود رفرانس کالومل با بدنه شیشه ای ،قابلیت تعویض و شارژ محلول الکترولیت با فیش B
الکترود کمباین انتخاب یونی فلوراید با بدنه اپوکسی  ، قابلیت تعویض و شارژ محلول الکترولیت
الکترود کمباین انتخاب یونی نیترات با بدنه اپوکسی  ، قابلیت تعویض و شارژ محلول الکترولیت
الکترود کمباین انتخاب یونی کلراید با بدنه اپوکسی، قابلیت تعویض و شارژ محلول الکترولیت
سل کنداکتیویتی با بدنه شیشه ای ، ثابت سل  K=1
سل کنداکتیویتی با بدنه شیشه ای ،  ثابت سل K=0.1
سل کنداکتیویتی با بدنه شیشه ای ،  ثابت سل K=0.1
الکترود مخصوص pH  متر قلمی