کنداکتیویتی متر پرتابل مدل RCB100

 :اندازه گیری
 0/00 ~ 199/9 mS/cm کنداکتیویتی در گستره
     0/0 ~ 80/0 ppt شوری در گستره
 0/0 ~ 9999 mg/l  در گسترهTDS
 32 ~ 212 °F  &  0/00 ~ 99/9 °C دما در گستره
حافظه 500 عددی
مجهز به Auto Off و data output
:همراه با
سل شیشه ای دارای سنسور دما
دانلود کاتالوگ