کنداکتیویتی متر رومیزی مدل RCB1000

:اندازه گيری
 0/00 ~ 199/9 mS/cm کنداکتیویتی در گستره
  0/0 ~ 80/0 ppt  شوری در گستره
0/00 ~ 9999 mg/l  در گستره TDS
 32 ~ 212 °F –  0/00 ~ 99/9 °C دما در گستره
حافظه 500 عددی
 data output
:همراه با
سل شیشه ای دارای سنسور دما
پایه تمام آکروباتیک
دانلود کاتالوگ