اکسیژن (DO) متر پرتابل مدل RDB100

:اندازه گیری
0/00 ~ 90/00 mg/l  اکسیژن محلول در گستره
 32 ~ 212 °F –  0/00 ~ 99/9 °C دما در گستره
 حافظه 500 عددی
مجهز به Auto Off و data output
:همراه با
پروب مخصوص دارای سنسور دما
غشاء یدکی
دانلود کاتالوگ