هموژنایزر

هموژنایزر مدل SR30
3700 ~ 27000 rpm  دارای سرعت
10 ~ 2000 ml  ظرفیت
قابل استفاده برای  Dispersion – Homogeneous
تنظیم سرعت مرحله ای
همراه با :
پایه
گیره مخصوص
rotor/stator