همزن مغناطیسی

دانلود کاتالوگ

همزن مغناطیسی
MS500
  11 x 11 cm –  1500 rpm –  تا یک لیتر – مینی
MS200
  18 x 18 cm –  1500 rpm –  تا  5 لیتر
MS33
cm  30 x 30 –  1300 rpm –  تا  15 لیتر
MSD50
دیجیتال Cm  36 x 36 –  1200 rpm  –  تا  50 لیتر