هات پلیت

دانلود کاتالوگ
هات پلیت
HP100 (MS100)
18  x 18  cm –  380°C
HP330
 30 x 30  cm –  350°C
HP180D
  18  x 18  cm –  380°C  – تایمر – دیجیتال
HP330D
   30  x 30  cm –  350°C  – تایمر – دیجیتال
HP630D
  30  x 60  cm –  320°C  – تایمر – دیجیتال