جارتست

جارتست SF4 دیجیتال – چهار خانه – ظرفیت تا 2000 میلی لیتر- سرعت 20 تا 300 rpm  – دارای تایمر و روشنائی
SF6 دیجیتال – شش خانه – ظرفیت تا 2000 میلی لیتر- سرعت 20 تا 300 rpm  – دارای تایمر و روشنائی

دانلود کاتالوگ