اجاق سوکسله

 

 

 

اجاق سوکسله
EAM9202-03
250 میلی لیتری –  سه خانه  –  دما تا°C 450 – دارای کنترلر جدا
EAM9203-03
500 میلی لیتری –  سه خانه – تا  °C450 – دارای کنترلر جدا
EAM9204-03
یک لیتری –  سه خانه – دما تا  °450 – دارای کنترلر جدا
EAMD9402-03
250 میلی لیتری –  دیجیتال – سه خانه – تا  °C450 – دارای کنترلر جدا
EAMD9403-03
500 میلی لیتری –  دیجیتال – سه خانه – تا  °C450 – دارای کنترلر جدا
EAMD9404-03
یک لیتری –  دیجیتال – سه خانه –  تا  °C450 – دارای کنترلر جدا
EAM9203-06
500 میلی لیتری –  شش خانه – تا  °C450 – دارای کنترلر جدا
EAM9204-06
یک لیتری –  شش خانه – تا  °C450 – دارای کنترلر جدا
EAMD9403-06
500 میلی لیتری – دیجیتال –  شش خانه – تا  °C450 – دارای کنترلر جدا
EAMD9404-06
یک  لیتری – دیجیتال – شش خانه –  تا  °C450 – دارای کنترلر جدا