اسپکتروفتومتر UV-VIS مدل UV-1600PC

190 ~ 1100 nm   طول موج
4 nm  پهنای باند
± 0.5 nm  دقت طول موج
(128 X 64 Dots) LCD نمایشگر
کالیبراسیون  توسط 9 محلول استاندارد
رسم انواع منحنی
توانائی انجام  :
Photometric Mode
Quantitative test (Standard curve)
Wavelength Scan
Kinetics
DNA/Protein Test
Multi-Wavelength
دارای نرم افزار  M.Wave Basic
خروجی جهت اتصال به چاپگر
خروجی USB
دانلود کاتالوگ