اسپکتروفتومتر UV-VIS دوپرتوی یا دبل بيم (Double Beam)مدل UV-6100PCS

190 ~ 1100 nm   طول موج
0/5 , 1 , 2 , 4 , 5  nm  پهنای باند متغیر
± 0/3 nm  دقت طول موج
3000 nm/Min  سرعت اسکن تا
نمایشگر 5 اینچی
کالیبراسیون  توسط ده محلول استاندارد
رسم انواع منحنی
توانائی انجام  :
Photometric Mode
Quantitative test (Standard curve)
Wavelength Scan
Kinetics
DNA/Protein Test
Multi-Wavelength
دارای نرم افزار   UV-VIS Analyst
بروزرسانی On Line نرم افزار
خروجی جهت اتصال به چاپگر
خروجی USB
 دانلود کاتالوگ