کرایواستار(کرایوسکوپ)

CryoStar
– 1/5000 ~ 0/0000 °C  محدوده اندازه گیری
0/0001 °C  تفکیک پذیری
اندازه گیری 40 نمونه در ساعت
حجم نمونه 2 تا 2/5 میلی لیتر
کالیبراسیون اتوماتیک
صفحه نمایش 7 اینچ لمسی رنگی
سیستم خنک کننده سریع
خروجی برای چاپگر
خروجی USB
همراه با :
50 عدد لوله نمونه
500 ml  محلول خنک کننده
250 ml  A محلول استانداردکالیبراسیون
250 ml  B محلول استانداردکالیبراسیون
جا لوله ای
دانلود کاتالوگ