لاکتودانسیمترها

لاکتودانسیمترها

مدل مشخصات
6610-15 ترمولاکتودانسیمترترمومتر پايين و جیوه ای – گستره T= 15 – 1.020 ÷ 1.035 g/ml – گستره دما صفر تا 40 درجه – ابعاد 22×1.7cm
6610-15 ترمولاکتودانسیمترترمومتر پايين و الکلی – گستره T= 15 – 1.020 ÷ 1.035 g/ml – گستره دما صفر تا 40 درجه – ابعاد 22×1.7cm
6610 ترمولاکتودانسیمترترمومتر پايين و جیوه ای – گستره T= 20 – 1.020 ÷ 1.035 g/ml – گستره دما صفر تا 40 درجه – ابعاد 22×1.7cm
6630 ترمولاکتودانسیمترترمومتر بالا و جیوه ای – گستره T= 20 – 1.015 ÷ 1.040 g/ml – گستره دما صفر تا 40 درجه – ابعاد 29×2.2cm
6630-15 ترمولاکتودانسیمترترمومتر بالا و جیوه ای – گستره T= 15 – 1.015 ÷ 1.040 g/ml – گستره دما صفر تا 40 درجه – ابعاد 29×2.2cm
6630-15 ترمولاکتودانسیمترترمومتر بالا و الکلی – گستره T= 15 – 1.015 ÷ 1.040 g/ml – گستره دما صفر تا 40 درجه – ابعاد 29×2.2cm
6600 ترمولاکتودانسیمترترمومتر بالا و الکلی – گستره T= 20 – 1.020 ÷ 1.040 g/ml – گستره دما 10 تا 40 درجه – ابعاد 30×2.8cm
6670 دانسیمتر ماست وشکلات ترمومتر پائین و جیوه ای – گستره T= 20 – 1.030 ÷ 1.060 g/ml – گستره دما صفر تا 40 درجه – ابعاد 22×1.6cm
6631 لاکتودانسیمتربدون ترمومتر – گستره T= 20 – 1.015 ÷ 1.040 g/ml  – ابعاد 21×2.2cm