لاکتواستار(آنالایزر شیر ولبنیات)

LACTOSTAR
: اندازه گیری
چربی در گستره   % 40 ~  0
پروتئین در گستره   % 10 ~  0
لاکتوز در گستره   % 10 ~  0
ماده خشک (غیر از چربی) در گستره   % 15 ~  0
مواد معدنی در گستره   % 5 ~  0
نقطه انجماد
دانسینه
کالیبراسیون اتوماتیک
شستشوی اتوماتیک
خروجی جهت کامپیوتر و چاپگر
اندازه گیری 90 نمونه در ساعت
حجم نمونه 12 تا 20 میلی لیتر
همراه با :
250ml   Hardware محلول استاندارد
500ml  محلول شستشوی
مخزن 5 لیتری
دانلود کاتالوگ