بوتیرومتر

بوتیرومتر شیر 4  % – 6  % – 8  % – 10  % و …
بوتیرومتر بستنی 15  % – 20  % و …
بوتیرومتر پنیر
بوتیرومتر خامه 50  % – 70  % – 75  % و…
بوتیرومتر کره
بوتیرومتر کشک
بوتیرومتر شیر خشک
بوتیرومتر مواد غذائی و …