کنداکتیویتی مترپرتابل مدل CC-401

اندازه گیری :
Autorange  0 ~ 2000 mS/cm کنداکتیویتی در گستره
0 ~ 9999 mg/l  در گستره TDS
 0 ~ 200 g/l KCl , 0 ~ 250 g/l NaCl  شوری در گستره
 – 50 ~ 199/9 °C  دما در گستره
انتخاب گستره اتوماتیک
جبران دما اتوماتیک
نگهداری مشخصات کالیبراسیون سه سل مجزا در حافظه جهت سهولت کار
data logger  با ظرفيت نگهداری 950 نتيجه
 (GLP) مناسب سیستم شرایط خوب آزمایشگاهی
سازگار با انواع سل کنداکتیویتی
داراي خروجی RS-232
ساعت و تقويم داخلی
ضد آب
:همراه با
سل کنداکتیویتی
سنسور دمای PT1000 استیل
کیف حمل
دانلود کاتالوگ