کنداکتیویتی متررومیزی مدل CC-505

اندازه گیری :
Autorange  0 ~ 1999/9 mS/cm کنداکتیویتی در گستره
0 ~ 9999 mg/l  در گستره TDS
0 ~ 200 g/l KCl , 0 ~ 250 g/l NaCl  شوری در گستره
-50/0 ~ 199/9 °C  دما در گستره
انتخاب گستره اتوماتیک
جبران دما اتوماتیک
نگهداری مشخصات کالیبراسیون سه سل مجزا در حافظه جهت سهولت کار
صفحه نمایش بزرگ با  روشنائی قابل تنظیم
data logger  با ظرفيت نگهداری 950 نتيجه
(GLP) مناسب سیستم شرایط خوب آزمایشگاهی
سازگار با انواع سل کنداکتیویتی
داراي خروجی USB
ساعت و تقويم داخلی
:همراه با
سل کنداکتیویتی
سنسور دمای PT1000 استیل
نرم افزار
دانلود کاتالوگ