رفرکتومتر دیجیتال

رفرکتومتر دیجیتال مدل DBR45
اندازه گیری :
بریکس در گستره   % 45 ~ 0 با دقت   % 0/2±
ضریب شکست در گستره 1/4098 ~ 1/3330 nD با دقت 0/0003±
دما در گستره  ºC 40 ~ 0 با دقت  ºC 0/5±
ATC دارای سیستم جبران دمای اتوماتیک

 

 

رفرکتومتر دیجیتال مدل DBR95
اندازه گیری :
بریکس در گستره   % 95 ~ 0 با دقت   % 0/5±
ضریب شکست در گستره 1/5400 ~ 1/3330  nD  با دقت 0/0003±
دما در گستره  ºC 40 ~ 0 با دقت  ºC 0/5±
ATC دارای سیستم جبران دمای اتوماتیک
دانلود کاتالوگ