رفرکتومترهای دستی

1
VBR32T
رفرکتومتر جهت اندازه گیری بریکس  در گستره    % 32 ~ 0   با  %0/2 Resolution – دارای ATC                                                                                                        کاتالوگ
2
VBR50T
رفرکتومتر جهت اندازه گیری بریکس  در گستره  % 50 ~ 0  با  %0/5  Resolution – دارای ATC
3
VBR80S
رفرکتومترجهت اندازه گیری بریکس در گستره   % 80 ~ 0   با   %0/5  Resolution – دو رنج ( 0-50 & 50-80 )
4
VBR80
رفرکتومتر جهت اندازه گیری بریکس در گستره    % 80 ~ 0  –  %Resolution 0/5 – تک رنج
5
VBR90A
رفرکتومتر بریکس    % 90 ~ 0  –  %0/5  Resolution – تک رنج
6
VBR90S
رفرکتومتر بریکس    % 90 ~ 0  – % 0/2  Resolution – دارای ترمومتر – سه رنج ( 0-42 & 42-71 & 71-90 )
7
VBR62
رفرکتومتر بریکس  % 62 ~ 28  –  %0.2  Resolution
8
VUR2T
رفرکتومتر کلینیکال
اندازه گیری :
Resolution 0/2  %  –  0 ~ 12g/dl   پروتئین درگستره
Resolution 0/02 % – 1/000 ~ 1/050 sg  وزن مخصوص درگستره
ATC دارای – Resolution 0/0005  % – 1/3330 ~ 1/3600 nD ضریب شکست درگستره
9
VMK1
رفرکتومتر شیر
اندازه گیری:
بریکس در گستره %32 ~ 0  –   % 0/2 Resolution
Resolution 0/1 %  – 0 ~ 25 % Soybean Milk
10
VMK2
رفرکتومتر اندازه گیری آب در شیر در گستره %20 ~ 0 – % Resolution 0/1
11
VHN3T
رفرکتومتر عسل
اندازه گیری :
بریکس در گستره % 92 ~ 58 –  % Resolution 0/5
Resolution 0/5  – 38 ~ 43 °Be’ بومه در گستره
ATC دارای –  Resolution 1 % –   12 ~ 27 % آب در عسل در گستره
12
VAL1
رفرکتومتر الکل   Resolution 1 %  – 0 ~ 80 %  V/V
13
VBS1T
رفرکتومتر شوری
اندازه گیری :
شوری در گستره ‰ 100 ~ 0  –  %1 Resolution
Resolution 0/005% – 1/000 ~ 1/070 nD  ضریب شکست در گستره
ATC دارای – Resolution 0/1% – 0 ~ 10% بریکس در گستره
14
VBS2T
رفرکتومتر شوری
اندازه گیری :
شوری در گستره % 28 ~ 0  – %0/2 Resolution
بریکس درگستره %32 ~ 0  – %0/2 Resolution – دارای ATC
15
VBC4
رفرکتومتر ضد یخ
اندازه گیری :
G13  –  Resolution 5 °C –   -50 ~ 0 °C    اتیلن گلیکول درگستره
G11/12  –  Resolution 5 °C –   -50 ~ 0 °C  پروپیلن گلیکول در گستره
Resolution 10 °C  –   -40 ~ 0 °C   محلول شستشو درگستره
Resolution 0/01 Kg/l  –   1/10 ~ 1/40 Kg/l   آب باتری در گستره