رفرکتومتررومیزی

ABBE رفرکتومتر رومیزی
اندازه گیری :
بریکس در گستره   %95 ~ 0 با دقت  % 0/2  ±
ضریب شکست در گستره nD  1/3000  ~  1/7000   با  دقت 0/0002±
 10 ~ 50 ºC  ترمومتر دیجیتال
قابلیت اتصال به سیرکولاتور
دانلود کاتالوگ