کنداکتیویتی متررومیزی مدل CC-511

اندازه گیری :
کنداکتیویتی در گستره Autorange  0 ~ 1000 mS/cm
شوری در گستره 0 ~ 200 g/l KCl , 0 ~ 250 g/l NaCl 
دما در گستره -50/0 ~ 199/9 °C  
انتخاب گستره اتوماتیک
جبران دما اتوماتیک
نگهداری مشخصات کالیبراسیون سه سل مجزا در حافظه جهت سهولت کار
صفحه نمایش بزرگ
سازگار با انواع سل کنداکتیویت
:همراه با
سل کنداکتیویتی
سنسور دمای PT1000 استیل
دانلود کاتالوگ